Normatīvie dokumenti

Iepirkumu plāni

Iepirkumu plāns 2018.gadam

 

Vispārīgie dokumenti

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskolas" statūti

Izglītības iestādes nolikums

Maksas pakalpojumu cenrādis

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi komercklientiem

Skolas padomes darba kārtība 

SIA BDV mācību siltumnīcās izaudzēto augu realizācijas cenrādis

 

Iekšējie normatīvie akti izglītojamajiem

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums 

Stipendiju piešķiršanas nolikums

Izglītojamo atskaitīšanas kārtība 

Bibliotēkas noteikumi

Sporta nama iekšējās kārtības noteikumi 

Audzēkņu pašpārvaldes veidošanas un darbības kārtība

Izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšanas un pirmās palīdzības pieejamības kārtība

Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Izglītojamo uzņemšanas kārtības rīkojums

 

Veidlapas

Kavējuma iesniegums

Izglītojamā iesniegums par dienesta viesnīcu

Dienesta viesnīcas īres līguma paraugs izglītojamajiem

 

Iekšējie normatīvie akti darbiniekiem

Skolotāja profesionālās ētikas kodekss

Apbalvojumu piešķiršanas kārtība 

Nolikums par praktisko mācību un kvalifikācijas prakses organizēšanu un kontroli 

Par kvalifikācijas prakses organizēšanu un kontroli izglītības programmās „Dārzu un parku kopšana” un „Stādu audzēšana”

Veidlapas

Kavējumu uzskaites lapa

Stipendiju veidlapa

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!