Izglītības programmas

Piedāvājam apgūt izvēlēto 3.kvalifikācijas līmeņa specialitāti un vispārējo vidējo izglītību

Mācību iespējas KLĀTIENĒ

Piedāvājam apgūt sekojošas profesijas (ar pamatizglītību):

Piedāvājam apgūt sekojošas profesijas (ar vispārējo vidējo izglītību):

*Jauniešiem līdz 29 gadu vecumam. Ja iepriekš apgūta profesionālās izglītības programma,tad mācības šajās programmās var uzsākt gadu pēc iepriekšējās kvalifikācijas iegūšanas brīža. Vairāk informācijas...

 

Dokumentu pieņemšana: ar pamatskolas izglītību

ar vispārējo vidējo izglītību

 

Uzņemšanas kārtība:Izglītojamo uzņemšanas kārtība

 

Profesionālā vidējā izglītība tiek nodrošināta 4 mācību gadu programmā. Vispārējās izglītības mācību programmas ir izstrādātas, balstoties uz vidusskolas mācību priekšmetu standartiem ar iespēju kārtot centralizētos eksāmenus, iegūstot ISEC sertifikātus.

Profesionālās izglītības mācību programmas ir izstrādātas, balstoties uz profesijas standartiem ar iespēju kārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot diplomu par vidējo profesionālo izglītību. 

 

Mācību valoda - latviešu.

Skolotājiem ir prasmes un iemaņas strādāt arī bilingvālā vidē.

 

Apgūstamie vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • latviešu valoda (latviešu valoda un literatūra),
 • angļu valoda,
 • krievu valoda,
 • matemātika,
 • informātika,
 • sports,
 • ķīmija,
 • bioloģija,
 • Latvijas un pasaules vēsture,
 • ekonomika,
 • ģeogrāfija.

Izglītojamo iegūtās vispārējās vidējās izglītības obligātais saturs un vērtēšanas pamatprincipi  atbilst  2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem".

 

Valsts pārbaudījumi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir ne mazāk kā četri:

 • centralizētais eksāmens latviešu valodā,
 • centralizētais eksāmens angļu valodā,
 • centralizētais eksāmens matemātikā,
 • vismaz viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles.

Izglītojamā sasniegumus vērtē atbilstoši iegūtās valsts vidējās izglītības vērtēšanas pamatprincipiem un kārtībai. Mācību sasniegumus vērtē 10 ballu vērtēšanas skalā.

 

Katru mācību gadu audzēkņiem tiek piedāvāts  piedalīties mācību olimpiādēs un konkursos.

 

Audzēkņiem tiek piedāvāts individuālais atbalsts mācību darbā - konsultācijas, kuru laikā tiek dota iespēja padziļināti apgūt mācību priekšmetus, uzlabot nepilnīgas zināšanas un pilnveidot spējas.

 

Pēc „Bulduru Dārzkopības vidusskolas” absolvēšanas audzēkņi var turpināt izglītoties augstākajās mācību iestādēs kā Latvijā, tā aiz tās robežām.

 

Nāciet mācīties un iegūt labu izglītību skolā ar gadsimtu

ilgām tradīcijām un stabilām vērtībām!

 

e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!