fbpx

Dārzkopības katedra

Specialitāte: Dārzkopības tehniķis

 • Pēc 9. klases 4 gadi
 • Pēc 12. klases - ESF Jauniešu garantija 1.5 gadi
 • Neklātiene 2.5 gadi
 • Profesionālā kvalifikācija: 3. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Gunta Krastiņa
 • Tālākizglītība LLU: Lauksaimniecības fakultātē

Dārzkopības tehniķis ir Dārzkopības nozares speciālists ar visplašāk pielietojamām prasmēm, kurš prot plānot, organizēt un veikt kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu, noteikt izpildāmo darbu apjomu, sagatavot darbu plānu un noteikt darba uzdevumus, kā arī veikt darbus pats vai vadīt darba procesu.

Bulduru Dārzkopības vidusskolā dārzkopības tehniķis apgūst iemaņas darbā ar lielo un mazo dārza tehniku, absolvējot skolu, iegūst A un B kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību.

Dārzkopības tehniķis ir speciālists, kurš efektīvi pratīs strādāt dārzkopības uzņēmumā vai vadīt uzņēmumu pats.

Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi ir pieprasīti darba tirgū, jo skola savas mācību programmas īsteno kopā ar nozares uzņēmējiem, kas aktīvi piedalās mācību procesā ar savu materiāltehnikso bāzi un pieredzi. Jaunieši jau mācību prakses laikā iepazīst nozarē strādājošo prasības un vajadzības, lieliski iepazīstot savas izvēlētās profesijas darba vidi. Savas kvalifikācijas prakses topošie speciālisti īsteno veiksmīgos Latvijas uzņēmumos, kas nereti kļūst arī par viņu pirmajām darba vietām.

Profesionālie mācību priekšmeti: 

 • botānika un augu fizioloģija
 • augļkopība
 • dārzeņkopība
 • puķkopība, apstādījumu augu audzēšana un dendroloģija
 • augu aizsardzība, augsnes mācība un agroķīmija
 • lauksaimniecības tehnika
 • sabiedrības un cilvēka drošība
 • saskarsme un komunikācija.

Video. Podojamā mašīna aizstāj daļu roku darba stādu piķēšanas procesā un uzlabo darba efektivitāti par 80%.  Skolas siltumnīcas galvenā agronome un  jauno dārzkopības nozares speciālistu skolotāja Laima Ozoliņa atzīst, ka darbs rit ātri, ērti un nepatērējot daudz enerģijas – bērni nenogurst un var strādāt ar prieku!

Dārzkopības katedra

Specialitāte: Stādu audzētājs

 • Mācību ilgums: pēc 9. klases: 4 gadi
 • Mācību maksa: Valsts budžeta vietas
 • Izglītības dokuments: 3.kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Gunta Krastiņa
 • Tālākizglītība LLU: Lauksaimniecības fakultātē

Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) tiek īstenotas praktiskās mācībās balstīta profesijas apguve – arī teorētiskos mācību priekšmetus pie mums apgūsiet praktiski darbojoties modernajā 2400 m2 plašajā siltumnīcā un mācību vajadzībām pielāgotajā skolas teritorijā 24 ha platībā, kur izvietots skolas Dendroloģiskais parks, dzīvžogu ekperimentālais lauks, puķu dobes un dārzeņu audzēšanas dobes.

Stādu audzētājs ir speciālists darbam kokaudzētavās, stādu audzētavās, dārzu centros un dārzkopības uzņēmumos. Stādu audzētāji pazīst Latvijas klimatam piemērotākos kokus, krūmus un puķes, prot tos pavairot, izaudzēt, sagatavot realizācijai un pārdot. Šie speciālisti prot konsultēt klientu veiksmīga dārza izveidošanā un kopšanā.

BDV mācību savas programmas nodrošina, aktīvi sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), kurā BDV labākajiem audzēkņiem ir garantētas budžeta vietas izvēlētās profesijas tālākā apguvē.  Stādu audzētāji, kas ieguvuši profesiju BDV,  LLU varēs studēt agronomiju! Tuvākā nākotnē plānots, ka mūsu audzēkņi izvēloties studijas savstarpēji saskaņotās programmās, LLU studijas sāks uzreiz 2. kursā.

Profesionālie mācību priekšmeti BDV:

 • botānika un augu fizioloģija
 • augsnes mācība
 • agroķīmija
 • ekoloģija un vides aizsardzība
 • augu aizsardzība
 • bioloģiskā dārzkopība
 • augļkopība
 • dārzeņkopība
 • puķkopība
 • tirgzinības pamati u.c.

Pedagogi Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir vadošie pētnieki, praktizējoši zinātnieki, ražojošu uzņēmumu konsultanti un veiksmīgi uzņēmēji. Īpaši vēlamies piezīmēt, ka profesijā nepieciešamās prasmes (valsts standarti) Dārkopības nozarē tiek izstrādāti kopā ar speciālistiem un pedagogiem no Bulduru Dārzkopības vidusskolas.

Absolvējot BDV, audzēkņi spēj:

 • veikt augsnes sagatavošanu un apstrādi, lietojot paņēmienus atbilstoši augsnes fizikālajām īpašībām un augu īpašībām
 • pazīt sēklas, dēstus, stādus un augus dažādās to attīstības stadijās
 • veikt augu pavairošanu atbilstoši audzēšanas apstākļiem un speciālistu norādījumiem
 • kvalitatīvi veikt augu audzēšanas un kopšanas darbus atbilstoši izmantojamām tehnoloģijām, nekaitējot apkārtējai videi
 • lietot augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļus
 • pazīt kaitīgo organismu vai fizioloģisku problēmu radītus bojājumus augiem
 • izaudzēt, novākt, sagatavot realizācijai dārzkopības produkciju un uzskaitīt to
 • noteikt dārzeņu, augļu un ogu gatavības pakāpi, veikt ražas novākšanu atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un novākšanas laikam
 • veikt dārzeņu, augļu un ogu ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu atbilstoši plānotajam glabāšanas ilgumam
 • saudzīgi un saimnieciski lietot tehniku, inventāru un materiālus un izmantot tos atbilstoši tehnoloģiskajās kartēs paredzētajiem darbiem
 • saprast un izpildīt darba uzdevumus atbilstoši darba devēja vai darba vadītāja norādījumiem
 • savas kompetences ietvaros organizēt un veikt darbu patstāvīgi, uzņemties atbildību par darba rezultātu un informēt par to darba vadītāju
 • ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības
 • veikt darba pienākumus, ievērojot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības
 • lietot individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības noteikumiem un sagatavot darba vietu drošai darba veikšanai
 • lietot speciālo datorprogrammatūru savas profesionālās darbības veikšanai

Dārzkopības katedra

Specialitāte: Dārzkopis

 • Mācību ilgums: pēc 12. klases: 1 gads
 • Mācību maksa: Valsts budžeta vietas
 • Izglītības dokuments: 3.kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Gunta Krastiņa
 • Tālākizglītība LLU: Lauksaimniecības fakultātē

Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) tiek īstenotas praktiskās mācībās balstīta profesijas apguve – arī teorētiskos mācību priekšmetus pie mums apgūsiet praktiski darbojoties modernajā 2400 m2 plašajā siltumnīcā un mācību vajadzībām pielāgotajā skolas teritorijā 24 ha platībā, kur izvietots skolas Dendroloģiskais parks, dzīvžogu ekperimentālais lauks, puķu dobes un dārzeņu audzēšanas dobes.

Dārzkopis ir speciālists darbam kokaudzētavās, stādu audzētavās, dārzu centros un dārzkopības uzņēmumos. Stādu audzētāji pazīst Latvijas klimatam piemērotākos kokus, krūmus un puķes, prot tos pavairot, izaudzēt, sagatavot realizācijai un pārdot. Šie speciālisti prot konsultēt klientu veiksmīga dārza izveidošanā un kopšanā.

BDV mācību savas programmas nodrošina, aktīvi sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti(LLU), kurā BDV labākajiem audzēkņiem ir garantētas budžeta vietas izvēlētās profesijas tālākā apguvē.  Stādu audzētāji, kas ieguvuši profesiju BDV,  LLU varēs studēt agronomiju! Tuvākā nākotnē plānots, ka mūsu audzēkņi izvēloties studijas savstarpēji saskaņotās programmās, LLU studijas sāks uzreiz 2. kursā.

Absolvējot BDV, audzēkņi spēj:

 • veikt augsnes sagatavošanu un apstrādi, lietojot paņēmienus atbilstoši augsnes fizikālajām īpašībām un augu īpašībām
 • pazīt sēklas, dēstus, stādus un augus dažādās to attīstības stadijās
 • veikt augu pavairošanu atbilstoši audzēšanas apstākļiem un speciālistu norādījumiem
 • kvalitatīvi veikt augu audzēšanas un kopšanas darbus atbilstoši izmantojamām tehnoloģijām, nekaitējot apkārtējai videi
 • lietot augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļus
 • pazīt kaitīgo organismu vai fizioloģisku problēmu radītus bojājumus augiem
 • izaudzēt, novākt, sagatavot realizācijai dārzkopības produkciju un uzskaitīt to
 • noteikt dārzeņu, augļu un ogu gatavības pakāpi, veikt ražas novākšanu atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un novākšanas laikam
 • veikt dārzeņu, augļu un ogu ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu atbilstoši plānotajam glabāšanas ilgumam
 • saudzīgi un saimnieciski lietot tehniku, inventāru un materiālus un izmantot tos atbilstoši tehnoloģiskajās kartēs paredzētajiem darbiem
 • saprast un izpildīt darba uzdevumus atbilstoši darba devēja vai darba vadītāja norādījumiem
 • savas kompetences ietvaros organizēt un veikt darbu patstāvīgi, uzņemties atbildību par darba rezultātu un informēt par to darba vadītāju
 • ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības
 • veikt darba pienākumus, ievērojot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības
 • lietot individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības noteikumiem un sagatavot darba vietu drošai darba veikšanai
 • lietot speciālo datorprogrammatūru savas profesionālās darbības veikšanai

Profesionālie mācību priekšmeti BDV:

 • botānika
 • augu fizioloģija
 • augsnes mācība
 • agroķīmija
 • ekoloģija un vides aizsardzība
 • būves un komunikācijas, mašīnas un mehānismi kokaudzētavā
 • augu aizsardzība
 • bioloģiskā dārzkopība
 • augļkopība
 • dārzeņkopība
 • puķkopība
 • dendroloģija
 • apstādījumu augu audzēšana
 • tirgzinības pamati

Pedagogi Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir vadošie pētnieki, praktizējoši zinātnieki, ražojošu uzņēmumu konsultanti un veiksmīgi uzņēmēji. Īpaši vēlamies piezīmēt, ka profesijā nepieciešamās prasmes (valsts standarti) Dārkopības nozarē tiek izstrādāti kopā ar speciālistiem un pedagogiem no Bulduru Dārzkopības vidusskolas.

Share This
X