VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkuma identifikācijas numurs: BDVB-2017/17
1.2.Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” (turpmāk – Pasūtītājs)
Reģistrācijas Nr. 40003482021
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
Tālruņa Nr.: +371 67753135; 28341531;
Kontaktpersona: Ēvalds Juhnēvičs, , tālrunis 29230283, e-pasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv
Komisija: iepirkumu veic ar 2017.gada 2.oktobra BDV rīkojumu Nr. 1-6/137 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
Iepirkuma procedūras veids: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 9.pantu.
Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” normām.
Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkumu, ja netiek piešķirts finansējums iepirkuma realizācijai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt līdz 2017.gada 21.novembrim plkst.14.00. Bulduru Dārzkopības vidusskolā Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010, 220.kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.
1.3.3. Iepirkumam iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē iepirkuma noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.
1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti Bulduru Dārzkopības vidusskolā Viestura ielā 6, Jūrmalā, LV-2010 219.kabinetā 2017.gada 21.novembrī plkst.14.00.
1.3.7. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.
1.3.8. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu.

Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana
1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem BDV mājas lapā internetā www.bulduri.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.
1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildu informāciju, nosūtot BDV iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: +371 67753135, vai e-pastu: bulduri@bulduri.lv, vai pastu: Bulduru Dārzkopības vidusskola, Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs. Ārpus BDV noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.
1.4.4. Papildu informāciju komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju BDV mājas lapā internetā www.bulduri.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma dokumentos, ja vien grozītie noteikumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanas vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkumā. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus iepirkuma dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem BDV mājas lapā internetā www.bulduri.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildus informāciju iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus iepirkuma dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis BDV mājas lapā internetā www.bulduri.lv. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.4.7. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.
1.5.Piedāvājumu noformēšana
1.5.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls, piedāvājumā ietverot arī elektronisko datu nesēju ar piedāvājuma elektronisko versiju. Uz piedāvājuma oriģināla norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS”.
1.5.2. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
1.5.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
Pasūtītāja nosaukums un adrese;
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
Atzīme:
„Piedāvājums iepirkumam
„ Atdzelžošanas iekārtu un sūkņu stacijas iegāde Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām”
ID Nr. BDV-2017/17
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei

1.5.4.Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
1.5.5.Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).
Ja Pretendents pievieno piedāvājumam CD disku, USB zibatmiņu, katalogus u.c. materiālus, kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.
1.5.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
1.5.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
1.5.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.
1.5.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).
1.5.10. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
1.5.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un nolikumā izvirzītajām prasībām.
1.5.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.5.13. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
Iepirkuma priekšmeta apraksts
Iepirkuma priekšmets ir Atdzelžošanas iekārtu un sūkņu stacijas iekārtu iegāde un uzstādīšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1) CPV kods 31000000-6–
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
1.daļa: Atdzelžošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana.
2.daļa: Sūkņu stacijas iekārtu iegāde un uzstādīšana
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām piedāvātām iepirkuma priekšmeta daļām. Pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājuma variantu katrai daļai. Pretendenti, kuru piedāvājums attiecīgajai daļai ir nepilnīgs vai attiecīgajai daļai ir iesniegti piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas dalības attiecīgajā daļā iepirkuma procedūrā.
Iepirkuma priekšmeta katras daļas izpildes (piegādes un uzstādīšanas) termiņš līdz 2017.gada 15.decembrim.
Preču uzstādīšana, Pasūtītāja personāla apmācība.
Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.1.
Līguma izpildes vieta: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010.

NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
Komisija pārbauda, vai uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2.vai 3.punktā minētie nosacījumi.
Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem Komisija, veicot Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto nosacījumu pārbaudi, piemēro Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas 2. punkta nosacījumus. Ja Komisija konstatē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 2.punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas 2.punkta nosacījumiem.
Komisija pārbaudi par 3.1.punktā un 3.2.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.
4.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai citā pretendenta saimnieciskai darbībai atbilstošā reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents pieteikumā (Pielikums Nr.2) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu.
4.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar šo konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda personālsabiedrības biedru atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno personālsabiedrības biedru apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personālsabiedrības biedriem konkrētā līguma izpildei.
4.1.4. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
Atbilstoši PIL 49.panta noteikumiem Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības.
Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkumā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
Iepirkumu komisijai jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, kas tas atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē https://www.iub.gov.lv/lv/node/587
4.1.6.Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu piegādes līgumu vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro) apmērā;
4.1.7.Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) (2014., 2015., un 2016.) gados ir vismaz EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro bez PVN (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda vidējo finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu);
4.1.8. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība, pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) (2014., 2015., un 2016.) gadu laikā tiek aprēķināts no visu personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieku kopējā finanšu apgrozījuma.
4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums
4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot Tehniskajā specifikācijā (Tehniskā piedāvājuma paraugā) prasīto informāciju.
4.2.2. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece.
4.2.3. Pretendents Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu EUR bez PVN, par kādu tiks piegādātas Tehniskajā piedāvājumā iekļautās preces.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI
5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu, iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
5.2. Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.
1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude.
Komisija novērtē, vai piedāvājums ir sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām un vai ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti un vai atbilst pretendentam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases kvalifikācijas prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
3.posms – Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana.
Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.
Ja komisijai Pretendenta piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tā pieprasīs pretendentam sniegt skaidrojumu par finanšu piedāvājumā piedāvāto cenu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 53.pantā minētos nosacījumus.
Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
Ja pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkumu komisija konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam Piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad uzvarētājs tiks noteikts, veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

Lēmuma pieņemšana
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem un nolikuma 3.punktu, komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 3.punktā minēto gadījumu dēļ.
Komisija pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēgšanas gadījumu pārbaudi veic PIL 9.panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā.
Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents vai/un 3.2.punktā minētā persona nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 3.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs attiecīgo informāciju ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un 3.2.punktā minēto personu piekrišanu.
Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.
Ja komisija pretendentam, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, konstatē nolikuma 3.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas nosacījumu esamību, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā un komisija izvērtē nākošā pretendenta, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību nolikuma 3.punktā izvirzītajiem nosacījumiem.

6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1. Iepirkumu komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.
6.2. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar iepirkuma nolikuma, tehniskās specifikācijas noteikumiem un PIL prasībām.
6.3. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, pasūtītājs sagatavo un publikāciju vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.
6.4. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
6.5. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.