[PĀRTRAUKTS] Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām

Jautājumi un atbildes SIA “BDV”uz tiem.

1.jautājums

Izskatot Nolikuma 1.pielikumu – informatīvā tehniskā specifikācija secinām, ka iepirkuma priekšmets ir renovācijas projekti. Ņemot vērā šo faktu, lūdzam papildināt slēgta konkursa nolikuma kvalifikācijas prasības punktus Nr. 4.1. (būvprojekta izstrādātājs), Nr. 6.1. un Nr. 6.2. (būvdarbu veicējs), 8.1. (būvprojekta vadītājs), 8.2. (arhitekts), 8.3. (elektroietaišu projektēšanas inženieris), 8.4. (siltumapgādes , ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistē4mu projektēšanas inženieris), 8.5. (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas inženieris), 10.1. (atbildīgais būvdarbu vadītājs), 10.2. (siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs), 10.3. (ūdensapgādes un

kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadītājs), 10.4. (elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs) ar būvju veidu – renovācija.

Atbilde

Papildinām slēgta konkursa nolikuma kvalifikācijas prasības punktus Nr. 4.1. (būvprojekta izstrādātājs), Nr. 6.1. un Nr. 6.2. (būvdarbu veicējs), 8.1. (būvprojekta vadītājs), 8.2. (arhitekts), 8.3. (elektroietaišu projektēšanas inženieris), 8.4. (siltumapgādes , ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistē4mu projektēšanas inženieris), 8.5. (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas inženieris), 10.1. (atbildīgais būvdarbu vadītājs), 10.2. (siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs), 10.3. (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadītājs), 10.4. (elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs) ar būvju veidu – renovācija.

2. jautājums

Lūdzam papildināt slēgta konkursa nolikumu 9. punkta sadaļu ar elektroietaišu būvdarbu vadītāju, jo attiecīgi būvprojektēšanas jomā ir izvirzītas prasības arī elektroietaišu projektēšanas inženierim. Nav loģiski, ka nolikums paredz iesniegt elektroietaišu projektēšanas inženieri, bet būvdarbu realizācijai šāda speciālista nepieciešamība nav paredzēta.

Atbilde

Konkursa nolikums tiek papildināts ar sekojošiem punktiem:

10.6. Elektroietaišu izbūves darbu vadītājam:

10.6.1. Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas (līdz 1 kV) sertifikāts;

10.6.2. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. Un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) vadījis vismaz 2 (divu) publiski pieejamu ēku (III grupas ēkas) pārbūves (rekonstrukcijas), renovācijas vai jaunbūves būvdarbus ar katras ēkas platību vismaz 2900 kv.m.

11.6. Elektroietaišu izbūves darbu vadītājam:

11.6.1. Izglītību apliecinošu dokumentu kopija/s;

11.6.2.Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas (līdz 1 kV) sertifikāta kopija. Ārvalstu speciālistam jāienies ārvalstīs izdota atbilstoša sertifikāta kopija un uz Ģenerāluzņēmēja līguma slēgšanas brīdi jāiesniedz Latvijā atzīts sertifikāts attiecīgajā reglamentētajā sfērā;

11.6.3. Speciālista pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 8.pielikuma veidnei;

11.6.4. Dokumenta (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs), kas apliecina pieprasītā pieredzes objekta nodošanu ekspluatācijā, kopija;

11.6.5. 1 (viena) pozitīva pakalpojuma saņēmēja atsauksme par konkrēto speciālistu (var pievienot atsauksmi, kas izdota ģenerāluzņēmējam, ja tur minēts attiecīgais speciālists).

3. jautājums

Nolikuma punkts Nr. 23 paredz līguma izpildes saistību nodrošināšanu 20% (divdesmit) procentu apmērā no līgumcenas. Pamatojoties uz to, ka šāda apjoma nodrošinājums (garantija) palielina kopējās būvdarbu izmaksas, lūdzam, izskatīt iespēju to samazināt robežās no 5 līdz 10%.

Kāds ir paredzētais līguma izpildes saistības nodrošinājuma periods, jo atsevišķi nav paredzēta garantijas laika garantija?

Kāda būs paredzēta maksājuma kārtība, tas ir, vai tiks veikts ieturējums? Norādām, ka apdrošināšanas kompānijas neparedz šāda termiņa garantijas, kas izsniegtas līguma izpildei un garantijas laika nodrošināšanai.

Atbilde

Konkursa nolikuma 23.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:

„Kandidātam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas.”

Paredzētais līguma izpildes saistības nodrošinājuma periods – ne ilgāk kā 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši. Lūdzam skatīt konkursa nolikuma punktu 1.11.

Līguma projekts tiek izstrādāts un tiks izsniegts Pretendentiem otrajā konkursa kārtā, kad būs jāiesniedz Tehniskais un Finanšu piedāvājums. Līguma projektā būs atrunātas gan visas nepieciešamās garantijas, gan maksāšanas kārtība un ieturējumi.

4.jautājums

Nolikuma punktā Nr. 11.6.4. ir teikts, ka par speciālistu darba aizsardzības koordinators (būvniecības posmā) jāiesniedz 1 (viena) pozitīva pakalpojuma saņēmēja atsauksme par konkrēto speciālistu. Lūdzam izslēgt nolikuma punktu Nr. 11.6.4., jo speciālistam nav izvirzītas kvalifikācijas prasības un nav saprotams par kādiem veiktajiem pakalpojumiem ir jāiesniedz pozitīva atsauksme.

Atbilde

Tiek dzēsti sekojoši konkursa nolikuma punkti un to apakšpunkti: 10.5. un 11.5. (tajā skaitā arī 11.6.3. un 11.6.4, kas bija attiecināmi uz Darba aizsardzības koordinatoru (būvniecības posmā)).

Jautājumi un atbildes SIA “BDV”uz tiem.

Konkursa nolikuma punkts 10.5. un tā apakšpunkti tiek dzēsts.

Konkursa nolikuma punkts 10.5. un tā apakšpunkti ir dzēsts.

Par konkursa 15.punktā minēto speciālistu jāiesniedz sekojoši dokumenti – izglītību apliecinošu dokumentu kopija/s.

Konkursa nolikuma 16.punktā ir ieviesusies drukas kļūda: teksta „2.15.punktā” vietā jābūt „15.punktā”.

Jautājumi un SIA “BDV” atbildes.

1.jautājums

Nav saprotamas Pasūtītāja prasības, prasot Pretendentam un speciālistiem uzrādīt pieredzes objektus ar dažādām platībām. Dažādos nolikuma punktos tiek prasīta pieredze objektiem ar dažādām platībām – gan 3200 kvm, gan 3000 kvm, gan 2900 kvm. Lūdzam Pasūtītāju vienādot pieredzes prasības, nosakot mazāko platību 2900 kvm kā minimālo pieredzes apjomu visiem izbūvētajiem vai projektētajiem objektiem, tādā veidā neierobežojot konkurenci un paplašinot iespējamo Pretendentu loku.

Atbilde

Pasūtītājs akceptē Pretendenta priekšlikumu. Pieredzes prasība stiek vienādotas:

*Konkursa nolikuma punktos (un to apakšpunktos) 4.1.; 4.2.; 6.1.; 6.2.; 8.1.; 8.2.; 10.1. teksta „3 200 kv.m” vietā jābūt „2 900 kv.m”

* Konkursa nolikuma punktos 8.3.; 8.4; 10.1.3.; 10.2.; 10.3.; 10.4. teksta „3 000 kvadrātmetri”vai „3 000 kv.m”vietā jābūt „2 900 kv.m”

2.jautājums

Konkursa nolikuma 22.punkts nosaka, ka Pretendentam jāiesniedz piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā jānorāda „katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju procentuālo vērtību”. Gribam vērst Pasūtītāja uzmanību uz to, ka:

nav iespējams aprēķināt veicamo darbu procentuālo vērtību, jo nolikums paredz tikai atlases dokumentu iesniegšanu – netiek gatavots finanšu piedāvājumus;

nav iespējams norādīt visus apakšuzņēmējus, kas iespējams tiks piesaistīti būvniecības procesā, jo šajā konkursa kārtā netiek gatavots finanšu piedāvājums, līdz ar to, neesam apzinājuši potenciālos apakšuzņēmējus.

Lūdzam Pasūtītāju grozīt konkursa nolikuma 22.punktu nosakot, ka šajā konkursa kārtā obligāti jāuzrāda apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās, turklāt, neuzrādot procentuālo vērtību; visi pārējie piesaistītie apakšuzņēmēji būs jāuzrāda kopā ar finanšu un tehnisko piedāvājumu nākamajā konkursa kārtā.

Atbilde

Pasūtītājs piekrīt Pretendenta ierosinājumam. Konkursa nolikuma 22.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:

„22. Kandidāta piesaistīto apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Kandidāts balstās, saraksts, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vērtība un procentuālā vērtība tiks noteikta otrajā konkursa kārtā, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo veicamo būvdarbu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.”