Mācību stundu laiki

1. stunda 08.30 – 09.10
2. stunda 09.20 – 10.00
3. stunda 10.15 – 10.55
4. stunda 11.00 – 11.40
5. stunda 12.15 – 12.55
6. stunda 13.00 – 13.40
7. stunda 13.50 – 14.30
8. stunda 14.35 – 15.15
9. stunda 15.20 – 16.00
10. stunda 16.05 – 16.45

[Veidlapa AV-01.01.] Iesniegums par atjaunošanu izglītības programmā

[Veidlapa AV-02.01.] Iesniegums par pārcelšanu citā grupā

[Veidlapa AV-03.01.] Audzēkņa iesniegums par atskaitīšanu no izglītības programmas

[Veidlapa VV-03.01.] Vecāku iesniegums par atskaitīšanu no izglītības programmas

[Veidlapa AV-04.01.] Iesniegums par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu

[Veidlapa AV-07.01.] Iesniegums par bankas kontu stipendijas pārskaitīšanai

[Veidlapa AV-11.01.] Iesniegums skolnieka apliecības atjaunošanai

[Veidlapa AV-12.01.] Apgaitas lapa pārtraucot mācības

[Veidlapa AV-13.01.] Audzēkņa iesniegums par dienesta viesnīcu

[Veidlapa IZ-01.01.] Profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijas personālsastāva saraksts

[Veidlapa IZ-03.02.] Pieteikums ekskursijai, sacensībām, olimpiādei u.c. ārpusskolas pasākumiem

[Veidlapa IZ-05.01.] Praktikanta pieprasījums

[Veidlapa IZ-06.01.] Prakses vietu pārbaudes grafiks

[Veidlapa IZ-07.01.] Prakses pārbaudes veidlapa

[Veidlapa IZ-08.01.] Praktikanta raksturojums

[Veidlapa IZ-11.01.] Prakses līgums trīspusējais

[Veidlapa IZ-12.01.] Prakses līgums divpusējais

[Veidlapa IZ-09.02.] Stipendiju aprēķināšanas veidlapa

[Veidlapa IZ-13.01] Paskaidrojums

[Veidlapa IZ-14.01.] Vienošanās

[Veidlapa IZ-16.01.] Protokols

[Veidlapa IZ-17.01.] Apņemšanās lapa

[Veidlapa VI-01.02.] Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu īres līgums izglītojamajam (nepilngadīgs)

[Veidlapa VI-01.02.] Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu īres līgums izglītojamajam (pilngadīgs)