Izsludināta izsole par nedzīvojamo telpu nomas tiesībām Bulduru Dārzkopības vidusskolā (norise 10.08.2020.)

Nomas objekta veids, adrese

Telpas Nr. 010-19 līdz Nr. 010-25 ar kopējo platību 137,3 m2 ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 1300 007 7801 059, Viestura iela 6 k- 1, Jūrmala, LV-2010, turpmāk – Telpas

Maksimālais nomas termiņš

5 gadi

Citi iznomāšanas nosacījumi

Papildus nomas maksai ir jāmaksā par elektrības un ūdens patēriņu, tiek uzskaitīts pēc atsevišķa skaitītāja rādījumiem. Nomas objektu drīkst lietot kā biroja telpas vai mācību telpas, vai cits izmantošanas veids, kas nav pretrunā ar būves lietošanas veidiem;; Nedrīkst bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Telpas vai to daļu trešajai personai apakšnomā, ieķīlāt nomas tiesības, slēgt sadarbības līgumus vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Telpu vai to daļu pilnīgu vai daļēju lietošanu, veikt Telpu pārbūvi, pārplānošanu, izbūvi un ierīču pārtaisi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldību iestādēm.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Pirmā rakstiskā izsole

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām

5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas BDV mājas lapā: www.bulduri.lv Telpu noma.

Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība

Pretendents savu piedāvājumu rakstiski var iesniegt 220. kab. Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Pretendenta pieteikuma veidne

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība Izsoles nolikums

2020. gada 10.augustā plkst.14:00 Viestura ielā 6, Jūrmala, LV-2010, 219.kabinets.

Izsoles nolikums

Nomas līguma projekts

Nomas līguma projekts

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties ar pārdošanas speciālisti Ingrīdu Egli, tālr.26660078, ingrida.egle@bulduri.lv

Pielikumi:
Telpu plāns
Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma projekts
Pretendenta pieteikums