Izsole par telpu nomas tiesībām Bulduru Dārzkopības vidusskolā. Rezultāti.

Nomas objekta veids, adrese

Nedzīvojamās telpas Nr.5 – 11.9.kv.m., Nr. 6 – 22.8. kv.m., Nr. 8 – 34,2 kv.m., kopā 68,9 kv.m, (būve ar kadastra apzīmējumu Nr. 1300 007 7801 066) Jūrmalā, Viestura ielā 6, nomas tiesības

Maksimālais nomas termiņš

2019. gada 30. jūnijs

Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (tiek uzskaitīts pēc atsevišķa skaitītāja rādījumiem). Telpu drīkst lietot kā noliktavas telpas vai cits izmantošanas veids, kas nav pretrunā ar būves lietošanas veidiem;

Nedrīkst bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Telpas vai to daļu trešajai personai apakšnomā, ieķīlāt nomas tiesības, slēgt sadarbības līgumus vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Telpu vai to daļu pilnīgu vai daļēju lietošanu, veikt Telpu pārbūvi, pārplānošanu, izbūvi un ierīču pārtaisi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldību iestādēm.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Pirmā rakstiskā izsole

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām

5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas BDV mājaslapā: www.bulduri.lv sadaļā Telpu noma.

Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība

Pretendents savu piedāvājumu rakstiski var iesniegt 220. kab. Viestura ielā 6, Jūrmala, LV-2010.

Pretendenta pieteikuma veidne

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība
Izsoles nolikums

2019. gada 15. februārī plkst.14.00Viestura ielā 6, Jūrmala, LV-2010, 219.kabinets.

Izsoles nolikums

Nomas līguma projekts

Nomas līguma projekts

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties ar pārdošanas speciālisti Ingrīdu Egli, tālr.26660078, ingrida.egle@bulduri.lv