DĀRZKOPĪBAS KATEDRA

Augkopis

Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 1 gads (no 17 gadiem)

Kvalifikācija: 2. kvalifikācijas līmenis

Katedras vadītājs: Gunta Krastiņa

Kontakti: gunta.krastina@bulduri.lv , +371 29194161

E-Pieteikums
AUGKOPIS – patstāvīgi vai speciālista vadībā veic darbus augkopības produkcijas ražošanā, kultūraugu audzēšanā, pļavu un ganību apsaimniekošanā, ražas novākšanā un uzglabāšanā dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus.
DARBA IESPĒJAS – augkopis strādā augkopības uzņēmumā vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants. Mūsu jaunieši īsteno savas mācību prakses veiksmīgos Latvijas uzņēmumos.

PAPILDU PRASMES, KO VAR IEGŪT BDV
1. motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību

PRASMES, KO IESPĒJAMS PAR PAPILDU MAKSU APGŪT BDV:
2. otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
3. traktortehnikas vadītāja apliecība (TR1 un TR2)
4. iespēja iegūt arī autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • Zaļās prasmes
 • Lopkopības pamati
 • Dārzkopības pamati
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodass, kultūras izpratne unn izpausmes
 • Lopbarības ražošana
 • Traktortehnikas vadītāju sagataošana
 • Augkopja prakse
 • Augu pavairojamais materiāls
 • Kultūraugu mēslošana
 • Augu aizsardzība
 • Augkopības mehanizācija
 • Ražas sagatavošana uzglabāšanai
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Lauksaimniecības pamatprocesi
 • Augsnes īpašības un ielabošana
 • Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana

Augkopji no 2020. gada septembra mācīsies Augu audu Biotehnoloģiju laboratorijā, kur apgūs mūsdienu pasaulē aktuālas un pieprasītas prasmes – augu audu kultūru mikropavairošanu.

Augkopji Bulduros lielu daļu no sava mācību laika pavada modernajās siltumnīcās, skolas mācību vajadzībām pielāgotajā teritorijā -izmēģinājumu lauciņos, arī teoriju audzēkņi apgūst praktiski darbojoties.

Ja esi mērķtiecīgs, tad Bulduros ir iespējams apgūt visu nepieciešamo, lai kļūtu par pieprasītu profesionāli uzreiz pēc skolas beigšanas vai arī par gaidītu studentu Lauksaimniecības programmās augstskolās.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LLU. BDV Dārzkopības tehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Lauksaimniecības fakultātē  bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ja augkopja profesiju apgūst pēc pamatskolas, vidusskolas priekšmetus ir iespējams apgūt un nokārtot kādā no Valsts Tālmācības vidusskolām.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?

 1. augkopības ietekme uz vidi;
 2. kultūraugu morfoloģija un fizioloģija;
 3. meliorācijas sistēmas kopšanas pasākumi;
 4. augkopības produkcijas iepakojuma prasības un marķējums;
 5. produkcijas transportēšanas nosacījumi;
 6. atkritumu šķirošanas un apsaimniekošanas prasības;
 7. ķīmiskās vielas, to lietošanas un uzglabāšanas noteikumi;
 8. ķīmisko vielu absorbenti.

1. kultūraugu piemērotība agroklimatiskajiem apstākļiem; 2. augu attīstības stadijas, etapi; 3. augkopības produkcijas ražošanai nepieciešamo materiālu īpašības; 4. augsne un tās īpašību piemērotība kultūraugu audzēšanai un augsnes apstrādes veidiem; 5. augsnes ielabošanas pasākumi un materiāli; 2.6. augsnes fizikālās īpašības; 2.7. kultūraugu mēslošanas līdzekļi, to īpašības un lietošanas laiki; 2.8. kultūraugu kaitēkļi; 2.9. augu slimības; 2.10. zālaugu veidi; 2.11. nezāles; 2.12. kultūraugiem kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi; 6 2.13. augu aizsardzības līdzekļi un to lietošana; 2.14. ekonomiski pamatoti kultūraugu audzēšanas principi; 2.15. ganību ierīkošanas veidi, izmantojamie materiāli un aprīkojums; 2.16. zāles lopbarības sagatavošanas veidi; 2.17. ražas uzglabāšanas prasības atkarībā no saražotās produkcijas veida; 2.18. noliktavu telpu sagatavošanas paņēmieni ražas uzglabāšanai; 2.19. augkopības produkcijas uzglabāšanas noliktavu telpu aprīkojums; 2.20. lauksaimniecības tehnikas un iekārtu izmantošanas ietekme uz vidi; 2.21. energoefektivitātes un ekonomiskas saimniekošanas principi; 2.22. saskarsmes pamati; 2.23. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā, izplatītāko nezāļu, kultūraugu slimību un kaitēkļu nosaukumi latīņu valodā.

1. augkopības produkcijas ražošanas procesā nepieciešamo dokumentu aizpildīšanas prasības; 2. A un D kategorijas traktortehnikas vadīšana; 3. augsnes apstrādes veidi un tehnoloģijas; 4. sēklas un stādāmā materiāla sagatavošanas veidi un apstrādei izmantojamie materiāli; 5. kultūraugu sēšanas un stādīšanas tehnoloģijas; 6. kultūraugu mēslošanas tehnoloģijas; 7. ražas novākšanas tehnoloģijas atbilstoši produkcijas izmantošanas veidam; 8. ražas pirmapstrādes paņēmieni un sasniedzamie rādītāji; 9. organoleptiski nosakāmie kultūraugu ražas kvalitātes rādītāji; 10. vides aizsardzības normatīvo aktu prasības lauksaimniecības produkcijas ražošanā un nepieciešamo materiālu uzglabāšanā; 11. augkopības mašīnu un iekārtu ekspluatācijas noteikumi; 12. informācijas tehnoloģijas; 13. personīgās higiēnas prasības; 14. ugunsdrošības noteikumi, ugunsdzēsības līdzekļi un to lietošana; 15. darba aizsardzība (darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana, pirmā palīdzība); 16. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi; 17. darba tiesisko attiecību normas; 18. valsts valoda; 19. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī.

Noskaties Bulduru dārzkopības vidusskolas podojamo mašīnu darbībā.

Skolas siltumnīcas galvenā agronome un  jauno dārzkopības nozares speciālistu skolotāja Laima Ozoliņa stāsta, ka podojamā mašīna aizstāj daļu roku darba stādu piķēšanas procesā un uzlabo darba efektivitāti par 80%.   Turklāt darbs rit ātri, ērti un nepatērējot daudz enerģijas – jaunieši nenogurst un var strādāt ar prieku!

Bulduru dārzkopības vidusskolas siltumnīcu laistīšanas sistēma – pludināmie galdi

BDV siltumnīcu laistīšanas sistēma – pludināmie galdi ir viena no modernākajām augu laistīšanas un mēslošanas sistēmām, kur ūdens un barības vielas augam tiek piegādātas no apakšas, liekais ūdens tiek nogādāts uz recirkulācijas baseinu, lai vajadzības gadījumā to izmantotu atkārtoti. Augu laistīšana primāri notiek no lielā baseina, kur tiek uzkrāts PH neitrālais lietusūdens bez sāļiem. Augu ziedēšanas laikā ūdens tiek bagatināts ar barības vielām, ko precīzi dozē datorprogramma. Galdi ir apsildāmi un vajadzības gadījumā augi no apakšas saņem siltumu.