Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viestura ielā 6, Jūrmalā

01.03.2020.

Objektā būvdarbi norisinās minimālā apjomā līdz brīdim, kamēr CFLA un atbildīgās institūcijas sniedz gala lēmumu par iespējamo korekciju piemērošanu būvdarbu līgumā un tā izpildē.

01.12.2020.

Objektā norisinās aktīvi būvdarbi – pārskata periodā pabeigti jumta konstrukciju darbi, ārsienu siltināšana, t.sk. logu nomaiņa, kā arī uzsākti iekšējo inženiertīklu rekonstrukcijas darbi.

01.09.2020.

Projekta ietvaros uzsākušies aktīvi būvdarbi, kurus š.g. aprīlī uzsāka SIA “RERE MEISTARI”. Četru mēnešu laikā daļēji veikti plānotie darbi abās kopmītnēs (Viestura iela 6K-5 un 6K-6) – pilnībā veikti plānotie demontāžas darbi, veikts ievērojams apjoms plānoto jumta izbūves un ārsienu siltināšanas darbi.

01.06.2020.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” 2020.gada 19.februārī noslēdza līgumu Nr.4.2.1.2/19/I/003 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viestura ielā 6, Jūrmalā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes veicinošus pasākumus trijās Bulduru Dārzkopības vidusskolas kompleksa ēkās, tādejādi ievērojami uzlabojot ēku tehnisko stāvokli un vienlaikus būtiski samazinot nepieciešamo enerģijas patēriņu ēku siltumnoturības nodrošināšanai.

Projektā kā attiecināmās izmaksas plānoti šādi energoefektivitāti veicinoši pasākumi – ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana, esošo logu un durvju aiļu papildus siltināšana, kā arī logu nomaiņa pret jauniem stikla pakešu logiem, ieejas mezglu atjaunošana, siltumapgādes sistēmas un siltummezgla atjaunošana, elektroapgādes sistēmas un sadales elektroinstalācijas atjaunošana, apgaismojuma sistēmas atjaunošana, ventilācijas un apkures sistēmas atjaunošana, aukstā un karstā ūdens un kanalizācijas sistēmas atjaunošana, zibensaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmas izbūve, kā arī ar projekta sekmīgu īstenošanu un LR būvnormatīviem saistītās izmaksas – projekta vadības, būvprojektu izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas.

Projekta kopējās izmaksas:

4 722 922,98 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas

3 741 331,34 EUR, neattiecināmās izmaksas – 981 591,64 EUR.

Projekta attiecināmo izmaksas dalījumā pa finanšu avotiem – pieprasītais ERAF līdzfinansējums: 3 180 131,64 EUR (ar atbalsta intensitāti – 85%), savukārt attiecināmais valsts budžeta finansējums –   561 199,70 EUR.

Projektu plānots īstenot 34 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2022.gada 31.oktobrim.