Rakstiskā telpu nomas izsole Nr. NTI 2022/1

Nomas objekta veids, adrese

Nedzīvojamās iekštelpas daļas 103,2 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 1300 007 7801 071 001 27, Jūrmalā, Viestura ielā 6 k-2, nomas tiesības

Maksimālais nomas termiņš

Trīs gadi ar iespēju pagarināt līguma termiņu

Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrību;

Telpu drīkst lietot kā kokapstrādes darbnīcu;

Telpas izmantošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas izglītojamo vajadzībām (telpā atrodas BDV iekārta) pēc iepriekšēja iznomātāja pieteikuma;

Nomniekam nav nomas maksas parādu par Iznomātāja telpu nomu;

Nedrīkst bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Telpas vai to daļu trešajai personai apakšnomā, ieķīlāt nomas tiesības, slēgt sadarbības līgumus vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Telpu vai to daļu pilnīgu vai daļēju lietošanu, veikt Telpu pārbūvi, pārplānošanu, izbūvi un ierīču pārtaisi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldību iestādēm.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Pirmā rakstiskā izsole

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām

5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas BDV mājaslapā: https://bulduri.lv/izsoles/.

Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība

Pretendents savu piedāvājumu rakstiski var iesniegt 220. kab. Viestura ielā 6 k-1, Jūrmala, LV-2010, no plkst. 09.00 līdz 16.30.

Pretendenta pieteikuma veidne pielikumā

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība

  1. gada 21. februārī plkst. 14.00 Viestura ielā 6 k-1, Jūrmala, LV-2010, 219.kabinets.

Izsoles nolikums pielikumā

Nomas līguma projekts

Nomas līguma projekts

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties ar pārdošanas vadītāju Ingrīdu Egli, tālr. 26660078, ingrida.egle@bulduri.lv

Pielikumi:

Telpu plāns

Izsoles rezultāti:

28.02.2022. noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.1-19.3/5 ar SIA “Kurzemes koka dizaina centrs”, nomas maksa EUR 3.00 par 1 m2 mēnesī (ar PNV).