Rakstiskā telpu nomas izsole Nr.2021/2

Nomas objekta veids, adrese

Nedzīvojamās telpas Nr.7 – 30.8 m2, Nr.8 – 35.9 m2, Nr.9 – 34.1 m2, kopā 100.8 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu Nr. 1300 007 7801 001) Jūrmalā, Viestura ielā 6, nomas tiesības

Maksimālais nomas termiņš

Viens gads ar iespēju pagarināt līguma termiņu

Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par apkuri un elektrības patēriņu (tiek uzskaitīts pēc atsevišķa skaitītāja rādījumiem).

Telpu drīkst lietot kā noliktavas telpas vai cits izmantošanas veids, kas nav pretrunā ar būves lietošanas veidiem;

Nedrīkst bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Telpas vai to daļu trešajai personai apakšnomā, ieķīlāt nomas tiesības, slēgt sadarbības līgumus vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Telpu vai to daļu pilnīgu vai daļēju lietošanu, veikt Telpu pārbūvi, pārplānošanu, izbūvi un ierīču pārtaisi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldību iestādēm.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Pirmā rakstiskā izsole

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām

5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas BDV mājaslapā: https://bulduri.lv/izsoles/.

Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība

Pretendents savu piedāvājumu rakstiski var iesniegt 220. kab. Viestura ielā 6, Jūrmala, LV-2010, no plkst. 09.00 līdz 16.30.

Pretendenta pieteikuma veidne pielikumā

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība

  1. gada 15. aprīlī plkst. 14.00 Viestura ielā 6, Jūrmala, LV-2010, 219.kabinets.

Izsoles nolikums pielikumā

Nomas līguma projekts

Nomas līguma projekts

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties ar pārdošanas speciālisti Ingrīdu Egli, tālr.26660078, ingrida.egle@bulduri.lv

Pielikumi:

Telpu plāns

Izsoles rezultāti:

Nedzīvojamo telpu nomas izsole izbeigta bez rezultāta.