Nomas objekta veids,adrese

Būve 171 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 80480020046001, “Kokaudzētava “Bulduri””, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

Maksimālais nomas termiņš

2020.gada 31.maijs

Citi iznomāšanas nosacījumi

Papildus nomas maksai ir jāmaksā par elektrības patēriņu, kas tiek uzskaitīts pēc atsevišķa skaitītāja rādījumiem, un nekustamā īpašuma nodoklis.

Nomas objektu drīkst lietot kā biroja telpas vai cits izmantošanas veids, kas nav pretrunā ar būves lietošanas veidiem;

Nomas objekts atrodas uz 602 m2, liela zemes gabala, kadastra Nr. 80480020046, adrese Valsts Bulduru Dārzkopības tehnikums“Valsts Bulduru Dārzkopības” Babītes pagasts, Babītes novads, kurš tiek iznomāts būves nomniekam ar nomas maksu gadā 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28.

Nedrīkst bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Telpas vai to daļu trešajai personai apakšnomā, ieķīlāt nomas tiesības, slēgt sadarbības līgumus vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Telpu vai to daļu pilnīgu vai daļēju lietošanu, veikt Telpu pārbūvi, pārplānošanu, izbūvi un ierīču pārtaisi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldību iestādēm.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Pirmā rakstiskā izsole

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām

5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas BDV mājas lapā: www.bulduri.lv Telpu noma.

Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība

Pretendents savu piedāvājumu rakstiski var iesniegt 220. kab. Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Pretendenta pieteikuma veidne

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība
Izsoles nolikums

2019. gada 23.maijā plkst.14.00 Viestura ielā 6, Jūrmala, LV-2010, 219.kabinets.

Izsoles nolikums

Nomas līguma projekts

Nomas līguma projekts

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties ar pārdošanas speciālisti Ingrīdu Egli, tālr.26660078