TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS KATEDRA

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 4 gadi

Kvalifikācija: 4LKI

Programmas vadītājs: Gunda Ševčuka

Kontakti:

Bulduru Tehnikums (BT) ir iekļauts Jūrmalas pilsētas tūrisma objektu sarakstā, to ik gadu apmeklē ievērojams skaits tūristu, jo īpaši vasaras sezonā, lai apskatītu greznās puķu dobes un dendroloģisko parku, iegādātos jaunumus puķu pasaulē – modernajās siltumnīcās.

Bulduros ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi, lai jaunie speciālisti mācītos ne tikai skolas solā, bet apgūtu savu profesiju reālā darba vidē, jo Bulduru Tehnikums nav tikai izglītības iestāde, tam ir arī uzņēmuma statuss. Tādējādi jauniešiem ir iespējas īstenot dažādas uzņēmējdarbības idejas viesmīlības pakalpojumu jomā un jau mācību laikā  gūt izpratni par uzņēmējdarbību šajā nozarē.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Tehnikums ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (agrāk “LLU”) struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LBTU. BT Viesmīlības pakalpojumu speciālistam ir iespēja tālāk studēt LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē Komercdarbības un uzņēmuma vadības programmā bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?

1.1.plānot un kontrolēt sava darba procesus; 1.2.organizēt un koordinēt savu darbu; 1.3.uzturēt kārtībā viesmīlības uzņēmumam piederošo saimniecību; 1.4.organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un aktivitātes; 1.5.nodrošināt visu resursu pilnvērtīgu izmatošanu; 1.6.pielietot saskarsmes pamatprincipus; 1.7.pielietot sertificētus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, darbarīkus, iekārtas, metodes.
2.1.strādāt komandā; 2.2.pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros; 2.3.izvērtēt savu un komandas darba kvalitāti; 2.4.izmantot saskarsmes pamatprincipus un prasmes; 2.5.izvērtēt konfliktu risināšanas metodes, pielietot tās nepieciešamības gadījumā; 2.6.neizpaust konfidenciālu informāciju par viesi un uzņēmumu.
3.1.pieņemt rezervēšanas pasūtījumus; 3.2.sagaidīt un reģistrēt viesus; 3.3.ierādīt viesiem apmešanās vietu; 3.4.sagatavot viesiem rēķinu; 3.5.sazināties ar viesiem valsts valodā un svešvalodā ; 3.6.palīdzēt risināt viesu problēmas, kas radušās uzturēšanās laikā; 3.7.piedāvāt viesiem tūrisma produktus, pakalpojumus un aktivitātes, akcentējot attiecīgā reģionā un uzņēmumā pieejamos; 3.8.veikt dažāda veida norēķinus ar viesiem;
4.1.pieņemt pasūtījumus; 4.2.izvēlēties situācijai atbilstīgu apkalpošanas veidu; 4.3.organizēt tirdzniecības telpu sakārtošanu darbam un beidzot darbu; 4.4.klāt galdus atbilstoši apkalpošanas veidam; 4.5.sagaidīt un apkalpot viesus; 4.6. sazināties ar viesi valsts valodā un svešvalodās; 4.7.pārzināt un pielietot profesionālo terminoloģiju;
5.1.komunicēt valsts valodā; 5.2.sazināties ar klientiem vismaz divās svešvalodās; 5.3.lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.
6.1.noformēt dokumentus atbilstoši LV likumdošanai un lietvedības noteikumiem ; 6.2. sastādīt norēķinu dokumentāciju; 6.3.sastādīt ražošanas procesa atskaites dokumentāciju; 6.4.pārzināt inventāra, preču, produktu uzskaiti un atskaiti; 6.5.piedalīties inventarizācijā uzņēmumā un sastādīt inventarizācijas dokumentāciju; 6.6.izstrādāt pasākumu un tai atbilstošu nepieciešamo dokumentāciju.
7.1.sadarboties ar uzņēmuma struktūrvienībām; 7.2.sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, izmantojot profesionālās zināšanas; 7.3.analizēt ražošanas atskaites un inventarizācijas rezultātus; 7.4.veikt pieprasījuma pētīšanu (klientu aptaujas, anketēšana un citi); 7.5.izvērtēt pieprasījumu savas kompetences ietvaros ; 7.6.izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanai; 7.7.tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu.
8.1.ievērot darba iekšējās kārtības noteikumus; 8.2.ievērot uzņēmuma tehnoloģisko iekārtu un inventāra lietošanas noteikumus; 8.3.sekot elektroiekārtu drošai ekspluatācijai; 8.4.sniegt pirmo palīdzību.
9.1.apgūt jaunas, racionālas profesionālas iemaņas; 9.2.piedalīties pieredzes apmaiņas programmās; 9.3.piedalīties profesionālajā pilnveidē ; 9.4.iepazīties ar jaunāko profesionālo literatūru; 9.5.pilnveidot svešvalodu un profesionālās terminoloģijas lietošanu.